Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Wie betaalt de kosten

In principe is de opdrachtgever (de cliënt) verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. In de praktijk is het echter meestal de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, die de kosten betaalt.

Immers in de wet is bepaald, dat de aansprakelijke partij verplicht is de kosten van rechtsbijstand en van eventueel in te schakelen experts te vergoeden. Daarvoor is dan wel vereist dat:

  • de aansprakelijkheid vaststaat
  • het redelijk is deskundige (rechts)bijstand in te schakelen
  • de kosten van rechtsbijstand redelijk zijn.

Mede gelet op het feit dat de kosten van rechtsbijstand alleen verhaald kunnen worden, wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, zullen de pijlen van de LSA Letselschade Advocaat in eerste instantie vooral op de vaststelling van die aansprakelijkheid gericht zijn.

Wordt de aansprakelijkheid erkend of komt de aansprakelijkheid later vast te staan, dan kan het slachtoffer alle redelijke kosten verhalen en is zijn financiële risico beperkt.

Tot medio 2010 was het zo dat het slachtoffer alleen recht had op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, maar de kosten in het kader van een procedure wel (grotendeels) zelf moest dragen. Met de invoering van de mogelijkheid van de Deelgeschilprocedure is dat veranderd. Via de Deelgeschilprocedure kunnen slachtoffers – in principe - op kosten van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, (delen van) het geschil voorleggen aan de rechter.

In alle gevallen zult u goede afspraken moeten maken met uw LSA Letselschade Advocaat over de kosten en met name ook als:
  • de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is
  • beroep gedaan wordt op eigen schuld (dat leidt namelijk tot slechts een procentuele vergoeding van de kosten)
  • de aansprakelijke partij/de verzekeraar het standpunt innemen dat de kosten onredelijk hoog zijn (geworden)
  • een procedure wordt opgestart, zeker wanneer dat geen Deelgeschilprocedure is.

Het verdient de voorkeur dat de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Zo worden verrassingen achteraf voorkomen.

Het behoort tot de taken van de LSA Letselschade Advocaat om de werk- en prijsafspraken duidelijk vast te leggen en in de regel gebeurt dat ook. Maar vraag er gerust om, indien een en ander niet of niet duidelijk genoeg voor u gebeurt.

De LSA Letselschade Advocaat is ook verplicht om te controleren of u wellicht aanspraak kunt maken op een rechtsbijstandverzekering en of in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). Als deze financieringsmogelijkheden iet aan de orde worden gesteld door de LSA Letselschade Advocaat, kaart u het dan zelf aan.